Žodynas

LietuviųAnglų
A
afanizėaphanisis
afektasaffect
agresijos varaaggressive drive
agresyvumasaggressiveness
aktyvioji technikaactive technique
aktyvumasactivity
aktualioji neurozėactual neurosis
alfa funkcijaalpha-function
aloerotizmasallo-erotism
aloplastinisalloplastic
ambivalencijaambivalence
ambivalentiškasambivalent
anaklitinė depresijaanaclitic depression
anaklitinis objekto pasirinkimo būdasanaclitic type of object-choice or leaning-on type of object-choice
anaklitinis prisirišimasanaclitic attachment
anaklizė, pasikliovimas kituanaclisis or leaning-on
analinis sadistinis tarpsnisanal-sadistic stage or anal-sadistic phase
analinis sadistinis tarpsnisanal-sadistic stage or phase
ankstyvosios nerimo situacijosearly anxiety-situations
ankstyvosios vaikystės amnezijainfantile amnesia
antikateksisanticathexis or countercathexis
antikateksisanticathexis, countercathexis
antikateksiscountercathexis or anticathexis
antrinis išplėtojimassecondary elaboration or secondary revision
antrinis išplėtojimassecondary revision or secondary elaboration
antrinis narcisizmassecondary narcissism
antrinis procesassecondary process
aplinkaenvironment
aprėpimascontaining
aprėptascontained
apsauginė užtvaraprotective shield (against stimuli)
asimiliacija, supanašėjimasassimilation
asociacijaassociation
atitaisymasreparation
atitinkąs egoego-syntonic
atjautaempathy
atjauta, empatijaempathy
atkūrimas, restitucijarestitution or restoration
atmetimasdisavowal
atminties pėdsakasmemory-trace or mnemic trace
atminties simbolismnemic symbol
atoveikio darinysreaction-formation
atsiskyrimasseparation
atsiskyrimas, separacijaseparation
atstumtumo neurozėneurosis of abandonment
atvaizduojamumo aplinkybėsconsiderations of representability
autistinė lytėjimo pozicijaautistic-contiguous position
autoerotizmasauto-erotism
automatinis nerimasautomatic anxiety
autoplastinisautoplastic
B
baimės neurozėphobic neurosis
bausmės poreikisneed for punishment
bėgimas į ligąflight into illness
bejėgiškumashelplessness
beta elementaibeta-elements
bevardis siaubasnameless dread
biseksualumasbisexuality
būdingas veiksmasspecific action
C
charakterio neurozėcharacter neurosis
cenzūracensorship
D
daikto vaizdinysthing-presentation
dalinė varacomponent instincts
dalinis objektaspart-object
daugialypis determinizmasmultiple determination
dėkingumasgratitude
dėmesys, laisvai pasiskirstantisattention, evenly suspended or sttention, evenly poised
dengiantysis prisiminimasscreen memory
depersonalizacija, nuasmeninimasdepersonalization
depresinė pozicijadepressive position
depresinis būdasdepressive mode
depresinis nerimasdepressive anxiety
dienos atgarsiaiday's residues
dienos svajosdaydream
dinaminisdynamic
E
Edipo kompleksasOedipus complex
egoego
ego idealasego-ideal
ego interesasego-interest
ego libidoego-libido
ego pokytisalteration of the ego
ego psichologijaego-psychology
ego skilimassplitting of the ego
ego varaego-drive
egoizmas, savanaudiškumasegoism
ekonominis modeliseconomic model
ekshibicionizmasexibitionism
eksternalizacijaexternalisation
eksternalizacijaexternalization
Elektros kompleksasElectra complex
epistemofilijaepistemophilia
erogeninė zonaerotogenic zone
erogeniniserotogenic
erogeniškumaserotogenicity
ErotasEros
F
falasphallus
falinė moterisphallic woman
falinė motinaphallic mother
falinis tarpsnisphallic stage or phallic phase
falinis tarpsnisphallic stage or phase
fantazijafantasy or phantasy
fiksacija, įsitvirtinimasfixation
fragmentacijafragmentation
frustracijafrustration
funkcinis fenomenasfunctional phenomenon
G
galimybių erdvėpotential space
gedėjimasmourning
gedėjimo darbaswork of mourning
geismasdesire
genetinė interpretacijagenetic interpretation
genetinis perimamumasgenetic continuity
gimimo traumabirth-trauma
gynybadefence
gynybinė isterijadefence hysteria
gynybinė psichoneurozėneuropsychosis of defence or psychoneurosis of defence
gynybinė psichoneurozėpsychoneurosis of defence or neuropsychosis of defence
gynybinis mechanizmasdefence mechanism
gyvybės varalife drive
godulysgreed
griovimo varadestructive drive
gundymasseduction
gundymo scenascene of seduction
gundymo teorijatheory of seduction
H
hipnoidinė būsenahypnoid state
hipnoidinė isterijahypnoid hysteria
hospitalizmashospitalism
I
įasmeninimaspersonification
idid
idealizacijaidealization
idealusis egoideal ego
idealusis obektasideal object
įgymisinnate knowledge
įgyvendinimasrealization
įgyvendinimas, realizavimasrealization
ikiambivalentinispre-ambivalent
ikiedipinispreoedipal
ikilytinispregenital
įkyrumų neurozėobsessional neurosis
ikisąmoninė sferapreconscious
ikisąmoninispreconscious
įkrovacathexis
įkrovos energijacathectic energy
imagoimago
individuacijaindividuation
inercijos principasprinciple of inertia
inkorporacijaincorporation
instancijaagency
instinktas, omėinstinct
instinktyvus impulsasinstinctual impulse
instinkto įtampapressure of the instinct
integracijaintegration
intelektualizacijaintellectualization
internalizacijainternalization
interpretacijainterpretation
intersubjektyvumasintersubjectivity
intervencijaintervention
introjekcijaintrojection
introversijaintroversion
įsigyvenimasenactment
įsitvirtinimas, fiksacijafixation
isterijahysteria
isterogeninė zonahysterogenic zone
išgąstisfright
iškraipymasdistortion
iškrovadischarge
išlaikymasholding
išorinis objektasexternal object
išorinis pasaulisexternal world
išreikštasis turinys, regimasis turinysmanifest content
išsieikvojimasdepletion
išsižadėjimasrepudiation
išstūmimasrepression
išstumtojo turinio grįžimasreturn of the repressed
išveikaacting out
išveika terapijos metuacting-in
įveikimo mechanizmasworking-off mechanism
izoliacijaisolation
J
juodinimasdenigration
juslinio suvokimo–sąmonės sistemaperception-consciousness system
K
kaltėguilt
kaltės jausmasfeeling of guilt
kaltės pojūtissense of guilt
kanibaliniscannabalistic
kastracijos kompleksascastration complex
katarsio metodascathartic method
kibusis tapatinimasisadhesive identification
kibusis tapatinimasis, kibioji identifikacijaadhesive identification
klasikinė psichoanalizėclassical psychoanalysis
kloakos teorijacloaca theory
kompromiso formavimasiscompromise-formation
kompulsija, neįveikiamas potraukiscompulsion
kompulsija, neįveikiamas potraukiscompulsion
kompulsinis kartojimas, neįveikiamas pasikartojimascompulsion to repeat or repetition compulsion
kompulsinis kartojimas, neįveikiamas pasikartojimasrepetition compulsion or compulsion to repeat
kompulsinis, neįveikiamascompulsive
konstrukcijaconstruction
kontraperkėlimascountertransference
konversija, sukeitimasconversion
konversinė isterijaconversion hysteria
krūtisbreast
kūdikio stebėjimasinfant observation
L
laisvai pasiskirstantis dėmesysattention, evenly suspended or attention, evenly poised
laisvoji energijafree energy
laisvos asociacijos metodas, laisvos asociacijos taisyklėmethod of free association or rule of free association
laisvos asociacijos metodas, laisvos aociacijos taisyklėmethod of free association or rule of free association
latentinis laikotarpislatency period
laukinė psichoanalizėwild psychoanalysis
lemties neurozėfate neurosis
libidolibido
libido kibumasadhesiveness of the libido
libido plastiškumasplasticity of the libido
libido sandaraorganisation of the libido
libido sandara, libido organizacijaorganisation of the libido
libido santvankadamming up of libido
libido tarpsnislibidinal stage or libidinal phase
libido tarpsnislibidinal stage or phase
ligos naudagain from illness
lytinė fazė, lytinis tarpsnisgenital phase or genital stage
lytinė meilėgenital love
lytinis tarpsnis, lytinis tarpsnisgenital stage or genital phase
lytiškumo pakopagenital organization or genital stage
lytiškumo pakopagenital stage or genital organization
lytiškumo pirmenybėgenital primacy
lytiškumo viršenybėgenital primacy
M
malonumo egopleasure-ego
malonumo principaspleasure principle
maniakinė gynybamanic defence
maniakinis atitaisymasmanic reparation
mąstymasthinking
masturbacinės fantazijosmasturbation phantasies
mazochizmasmasochism
menkavertiškumo jausmasfeeling of inferiority
menkavertiškumo kompleksasinferiority complex
mentalizacijamentalization
metapsichologijametapsychology
minties tapatumasthought identity
mirties varadeath instinct
mišrioji neurozėmixed neurosis
mokomoji analizėtraining analysis
moteriškumasfemininity
moteriškumo fazėfemininity phase
motiniška globamothering
motinos ir kūdikio vienovėmother-infant unity
N
narcisistinė neurozėnarcissistic neurosis
narcisistinis libidonarcissistic libido
narcisistinis objekto pasirinkimasnarcissistic object-choice
narcisizmas, savimeilėnarcissism
nebūti daiktaibizarre objects
negerumasunpleasure
neigiama terapinė reakcijanegative therapeutic reaction
neigiantysis narcisizmasnegative narcissism
neigimasnegation
neįveikiamas pasikartojimas, kompulsinis kartojimasrepetition compulsion or compulsion to repeat
nerimasanxiety
nerimo isterijaanxiety hysteria
nerimo neurozėanxiety neurosis
nesąmoninga fantazijaunconscious phantasy
nesąmoningos kaltės pojūtissense of unconscious guilt
nesąmoningosios sferos išvedinysderivative of the unconscious
nesąmoningumo sferaunconscious
nesėkmės neurozėfailure neurosis
netektisloss
netikroji savastisfalse-self
neurastenijaneurasthenia
neurozėneurosis
neurozės pasirinkimaschoice of neurosis
neurozinė asmenybės sandaraneurotic personality organization
neutralumasneutrality
nirvanos principasnirvana principle
nuasmeninimas, depersonalizacijadepersonalization
nukreipimas prieš saveturning against the self
O
objektiniai santykiaiobject-relationship
objektinių santykių mokyklaobject-relations school
objekto pasirinkimasobject-choice
objekto skilimassplitting of the object
omė, instinktasinstinct
oralinis sadistinis tarpsnisoral-sadistic stage or oral-sadistic phase
oralinis sadistinis tarpsnisoral-sadistic stage or phase
oralinis tarpsnisoral stage or oral phase
oralinis tarpsnisoral stage or phase
organinis malonumasorgan-pleasure
P
pagrindinė taisyklėfundamental rule
pagrindinės prielaidosbasic assumptions
pakaitalas, pakaitinis darinyssubstitute or substitutive formation
pakaitinis darinys, pakaitalassubstitutive formation or substitute
palengvinimasfacilitation
panaikinimas (to kas padaryta)undoing (what has been done)
paniekacontempt
papildomosios grandyscomplemental series
parafrenijaparaphrenia
paranoidinė gynyba nuo depresinio nerimoparanoid defence against depressive anxiety
paranoidinė gynyba nuo depresinio nerimoparanoid defence against depressive anxiety
paranoidinė šizoidinė pozicijaparanoid-schizoid position
paranoidinisparanoid
pasąmonė psnsubconscious, subconsciousness psn
pasikliovimas kitu, anaklizėanaclysis or leaning-on
pasitenkinimo patyrimasexpierence of satisfaction
pasitikėjimas savimiself-confidence
pasyvumaspassivity
pasmerkimasjudgement of condemnation
pastovumo principasprinciple of constancy
pašalinimasforeclosure
patologinė sandarapathological organization
patsself
pavydasenvy
pavyduliavimasjealousy
perdirbimasworking-through
perkėlimastransference
perkėlimo neurozėtransference neurosis
perkrovahypercathexis
perkrova, hiperkateksishypercathexis
persekiojimaspersecution
perstūmimasdisplacement
perversijaperversion
pirminė scenaprimal scene
pirminės fantazijosprimal phantasies
pirminis išstūmimasprimal repression
pirminis narcisizmasprimary narcissism
pirminis procesasprimary process
pirminis tapatinimasisprimary identification
poambivalentinispost-ambivalent
polinkis nusikalsticriminality
priešybių porapair of opposites
priešinimasisresistance
prieštaringa diskusijacontroversial discussion
prisikaupimo isterijaretention hysteria
prižiūrimoji analizėcontrol analysis or supervised analysis
projekcijaprojection
projekcinis tapatinimasisprojective identification
proto ir kūno problemamind-body problem
psichikapsyche
psichikos aparataspsychic apparatus
psichikos konfliktaspsychic conflict
psichinė pusiausvyrapsychic equilibrium
psichinė tikrovėpsychic reality
psichinės energijos atitraukimasdecathexis (withdrawal of cathexis)
psichinis išplėtojimaspsychic working out or over
psichinis išplėtojimaspsychic working out or psychic working over
psichinis atitikmuopsychic representative
psichinis pokytispsychic change
psichinis skausmaspsychic pain
psichologinė gynybapsychological defence
psichoneurozėpsychoneurosis
psichoterapijapsychotherapy
psichozėpsychosis
psichozinė asmenybės sandarapsychotic personality organization
R
racionalizacijarationalisation
raidadevelopment
realybės registrasthe Real (J.Lacan)
regresijaregression
reprezentacija, vaizdinysrepresentation
reprezentacija, vaizdinysrepresentation or idea
restitucija, atkūrimasrestitution or restoration
ribinė asmenybės sandaraborderline personality organization
ribiškumo atvejisborderline case
riktasparapraxis
rūpestisconcern
S
sadizmassadism
sadomazochizmassado-masochism
sąmonėconsciousness
sampratos pradmuo, koncepcijos pradmuopre-conception
sandara, struktūrastructure
sapno darbasdream-work
sapno ekranasdream screen
sapno mintysdream thoughts
sąsajalink
saugyklacontainer
savanaudiškumas, egoizmasegoism
savasties objektasselfobject
savastisthe Self (H.Kohut)
savianalizėself-analysis
savigailaself-pity
savikliovaself-assurance
savimeilė, narcisizmasnarcissism
savimonėself-consciousness
savisaugaself-preservation
savisaugos varadrive of self-preservation
savistabaintrospection
savistaba, introspekcijaintrospection
savitvardaself-control
savivaizdisself-concept
savivokaself-awareness
savižinaself-knowledge
seksualinė varasexual drive
seksualumassexuality
signalinis nerimassignal anxiety
simbolikos registrasthe Symbolic (J.Lacan)
simbolinis įgyvendinimassymbolic realization
simbolinis sulyginimassymbolic equation
simboliškumassymbolism
simbolių susidarymassymbol-formation
simptomo susidarymassymptom-formation
slaptasis turinyslatent content
slopinimassuppression
somatinis prisiderinimassomatic compliance
struktūra, sandarastructure
su objektu susijęs libidoobject-libido
subjektyvumassubjectivity
sublimacijasublimation
sudirginimo visumasum of excitation
sukeitimas, konversijaconversion
sunaikinimasannihilation
supanašėjimas, asimiliacijaassimilation
superegosuperego
superinterpretacijaover-interpretation
susaistymasbinding
susaistytoji energijabound energy
susiejimaslinking
susijungusių tėvų figūracombined parent-figure or combined parents
susijungusių tėvų figūra, sudėtinė tėvų figūracombined parent-figure
susilaikymo taisyklėrule of abstinence
sutirštinimascondensation
suvokimo tapatumasperceptual identity
svajareverie
Š
šeimos neurozėfamily neurosis
šeimos romanasfamily romance
švelnumasaffection or tenderness
švelnumastenderness or affection
T
TanatasThanatos
tapatinimasisidentification
tapatinimasis su agresoriumiidentification with the aggressor
tarpinė erdvėtransitional space
tarpinis objektastransitional object
tarpsnis, fazėstage or phase
tėvo kompleksasfather complex
tiesioginė analizėdirect analysis
tikroji savastistrue-self
tikrovės egoreality ego
tikrovės principasreality principle
tikrovės vertinimasreality-testing
tikroviškas nerimasrealistic anxiety
tikslo vaizdinyspurposive idea
tinklelisthe Grid (W.Bion)
topografijatopography
traumatrauma
trauminė isterijatraumatic hysteria
trauminė neurozėtraumatic neurosis
troškimaswish
troškimo išsipildymaswish-fulfilment
U
uretrinis erotizmasurethral erotism
užbaigimo fazėtermination phase
uždelstas veikimasafterwardness
uždelstas veikimasafterwardness, deffered action
užvaldymo varadrive to master or for mastery
V
vaikų analizėchild analysis
vaizdinio atitikmuoideational representative
vaizdinysrepresentation or idea
vaizdinys, reprezentacijaidea or representation
vaizduotės registrasthe Imaginary (J.Lacan)
varadrive
varos atitikmuorepresentative of the drive
varos daliscomponent or partial drive
varos dėmuodrive component
varos įtampapressure of the drive
varos šaltinissource of the drive
varos tikslasaim of the drive
varpapenis
varų atsiskyrimasdefusion of drives
varų susiliejimasfusion of drives
veidrodžio tarpsnismirror phase or mirror stage
veidrodžio tarpsnismirror phase or stage
vidinė tikrovėinternal reality
vidinis objektasinternal object
vyriškumasmasculinity
virsmas priešingybereversal into the opposite
visagalybė, omnipotencijaomnipotence
visuminis objektaswhole object
Ž
žaidimo technikaplay technique
žodžio vaizdinysword presentation