STATEMENT BY LITHUANIAN PSYCHOTHERAPY ORGANISATIONS ON THE WAR IN UKRAINE

AND RUSSIAN PSYCHOTHERAPIST ORGANISATIONS

VILNIUS

15 March 2022

We, the representatives of thirteen organisations standing for Lithuanian psychotherapists, view the war that started on 24 February 2022 on the territory of Ukraine as a brutal and selfish violent act against the independence of a sovereign state, its democratic civil society, and the very spirit of freedom.

Our thoughts and support go out to Ukrainian colleagues who have lost their loved ones, peace of mind, their homes, and possibility to practice their profession and support families, like thousands of Ukrainians. Nevertheless, we believe in the strength of their spirit and professional identity based on the search for truth and the assertion of inner and outer freedom.

The undersigned psychotherapy organisations are members of international associations. Like numerous international professional organisations, we support their position on the war and their adopted measures. However, at the same time, we see that some international organisations, use wording that is too politically correct and does not fully reflect our position. We want to clarify what we mean.

Lithuania, Poland, and other Baltic countries are understandably more sensitive to Ukraine’s suffering than their counterparts in the Western world. This war is close to our borders, and we experience the threat of being “the next in line” if putinism subjugated Ukraine. We stand on the eternal historical margin separating Russia and Europe. In our minds, there exists a collision of two cultures (democratic and totalitarian), varying philosophies and attitudes towards human life, freedom, and fundamental values. The war in Ukraine has awakened collective layers of traumatic memory, passed on to us through ancestors who had suffered repression. We have learnt that silence means collaboration, while avoidance of speaking means denial of reality.

We want to express professional solidarity and publicly share the experience of Eastern Europeans, who for 50 years have undergone the brainwashing of active propaganda spread by Soviet Russia, and the reality of the repressive apparatus. After 32 years of independence and 18 years of NATO membership, this historical memory and threat have reoccurred.

We argue that today, there is no place for “productive silence” waiting for something progressive and meaningful to emerge in the area of human relations for each of the parties involved. Neutrality is merely immature naivety in the face of aggression. A neutral position “that shows understanding for both sides” supports the narrative imposed by Russian propaganda and demonstrations of power. Attempts to understand or empathise with both sides mean turning away from the essence of the aggression, making no difference between the victim and the attacker. Ukraine and its people are being destroyed HERE AND NOW! This is a humanitarian disaster and an enormous tragedy for the entire Europe.

Therefore, we encourage our Western colleagues to refrain from the neutrality that is otherwise so valued in our profession. It is unethical and immoral to be neutral about aggression and violence. The brutal crime against humanity must be stopped immediately.

We call on psychotherapy organisations in all European countries, including Russia, to express a univocal position on the war in Ukraine. Please reconsider any ambiguous statements. Every instance of silence will suggest that the fear of inconvenience is making us deny the reality of the suffering in Ukraine.

We call upon European organisations of psychotherapists to make practical decisions on those Russian organisations that will refrain from condemning the war against Ukraine.

Truth and ethics cannot be ambiguous in the face of war. Psychotherapy has always been about helping the suffering with understanding and empathy. Russia’s collective shame and moral guilt will remain a subject of analysis for many decades after the war.

We call for action now because generations of Europeans will feel the psychological consequences of this war.

 

Glory to Ukraine! Truth and courage will prevail!

 

Signatories:

Lithuanian Society for Psychoanalysis

Lithuanian Gestalt Association

Association for Systemic Family Psychotherapy

Kaunas Society for Studies of Psychoanalysis and Psychotherapy

Vilnius Society of Psychoanalysts

Lithuanian Association of Analytical Psychology

Lithuanian Association of Applied Psychology

Eastern European Association for Existential Therapy

Lithuanian Society for Group Analysis

Lithuanian Psychodrama Association

Adlerian Individual Psychology Psychotherapy and Analysis Association (AIPPAA)

Lithuanian Gestalt Psychotherapy Association

Lithuanian Psychotherapy Society

 

 

LIETUVOS PSICHOTERAPIJOS ORGANIZACIJŲ PAREIŠKIMAS DĖL KARO UKRAINOJE

IR  RUSIJOS PSICHOTERAPEUTŲ ORGANIZACIJŲ

VILNIUS

2022.03.18

Mes, trylikos Lietuvos psichoterapeutus atstovaujančių organizacijų atstovai, vertiname 2022 m. vasario mėn. 24 d. prasidėjusį karą Ukrainos teritorijoje kaip žiaurų savanaudišką smurtą prieš suverenios valstybės nepriklausomybę, jos demokratinę pilietinę visuomenę ir pačią laisvės dvasią. 

Savo mintimis ir visokeriopa parama palaikome Ukrainos kolegas psichoterapeutus, kurie, kaip visi Ukrainos žmonės, dėl karo veiksmų neteko dvasios ramybės, savo namų, iš jų  atimta galimybė vykdyti profesinę veiklą ir išlaikyti savo šeimas. Vienok tikime jų stipria dvasia ir profesine tapatybe, paremta tiesos paieška ir laisvės – vidinės bei išorinės – įtvirtinimu.

Visos žemiau pasirašiusios  psichoterapijos organizacijos esame tarptautinių organizacijų narės. Kaip didelės dalies tarptautinių profesinių organizacijų, mes palaikome  jų išreikštą poziciją  dėl karo ir jų priimtas priemones. Bet kartu matome, kad kai kurių tarptautinių psichoterapinių organizacijų žodis  yra pernelyg politiškai korektiškas ir nevisiškai atspindi mūsų poziciją. Norėtume paaiškinti, ką turime galvoje. 

Akivaizdu,  jog Lietuva, Lenkija ir kitos Baltijos šalys suvokia Ukrainos skausmą jautriau nei dalis kolegų vakaruose. Taip, tai karas greta mūsų sienų ir grėsmė „būti antrais“ po to, jei putinizmas pavergtų Ukrainą.  Esame amžino istorinio paribio tarp Rusijos ir Europos,  šalys.  Mūsų sąmonėse susiduria  dviejų  (demokratijos ir totalitarizmo) kultūrų, dviejų filosofijų ir požiūrio į žmogaus gyvybę, laisvę ir pamatines vertybes, požiūriai.  Taip, karas Ukrainoje sužadino mums  kolektyvinius  trauminės atminties klodus, perduotus  per  protėvius, kentusius represijas. Mes išmokome, kad  tyla – tai kolaboravimas, o vengimas kalbėti – realybės paneigimas.  

Norime  būti profesiškai solidarūs ir viešai pasidalinti šia savo rytų europiečių, kurie 50 metų patyrė aktyvios sovietinės Rusijos propagandos „smegenų plovimą“  ir represinio aparato realumą, patirtimi.  Ši istorinė atmintis ir grėsmė, po 32 Nepriklausomybės metų ir 18 NATO narystės metų, iškilo vėl.

Mes teigiame, kad šiandien nėra „produktyvios tylos“ laikas laukiant, kol žmogiškųjų santykių erdvėje gims kažkas pažangaus ir prasmingo kiekvienai iš dalyvaujančių pusių. Neutrali pozicija yra nebrandus naivumas agresijos akivaizdoje. Neutrali „abi puses suprantanti pozicija“ –  tai Rusijos propagandos  ir demonstruojamos galios primesto naratyvo palaikymas.  Bandymas suprasti arba empatizuoti abiem  pusėms,  reiškia nusisukti nuo agresijos akto esmės – Ukraina ir jos žmonės yra naikinami Čia ir Dabar. Tai visos Europos humanitarinė katastrofa ir milžiniška tragedija. 

Todėl kviečiame vakarų kolegas susilaikyti nuo mūsų profesijoje taip vertinamo neutralumo.  Būti neutraliu agresijos ir smurto atžvilgiu yra neetiška ir nemoralu. Smurtas, kaip nusikaltimas žmogiškumui, turi būti sustabdytas nedelsiant.  

Kviečiame visų Europos šalių, tame tarpe ir Rusijos,  psichoterapijos organizacijas išreikšti vienareikšmišką poziciją Ukrainos karo atžvilgiu. Permąstykite savo dviprasmiškas pozicijas. Jeigu stos tyla, tai reikš, kad baimė prarasti patogumą verčia neigti realybę –  Ukrainos kančią.

Kviečiame Europos psichoterapeutus vienijančias organizacijas imtis praktinių sprendimų dėl tų Rusijos organizacijų, kurios nepasmerks karo prieš Ukrainą.

Tiesa  ir etika negali būti dviprasmiška žvelgiant į karo veidą. Psichoterapija visada buvo pagalba, pagrįsta supratingumu ir empatija kenčiančiam.  O Rusijos kolektyvinė gėda ir moralinė kaltė turės būti analizuojama karui pasibaigus dar ilgus dešimtmečius. 

Raginame veikti, nes psichologines šio karo pasekmes jaus dar ne viena europiečių karta.  

Tegyvuoja Ukraina! Tiesa ir drąsa nugalės!  

 

Pasirašo:

Lietuvos psichoanalizės draugija

Lietuvos geštalto asociacija

Sisteminės šeimos psichoterapijos asociacija

Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija

Vilniaus psichoanalitikų draugija

Lietuvos analitinės psichologijos asociacija

Lietuvos taikomosios psichologijos asociacija

Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija

Lietuvos grupinės analizės draugija

Lietuvos psichodramos draugija

Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociacija

Lietuvos geštaltinės psichoterapijos asociacija

Lietuvos psichoterapijos draugija

R. Čeponis. Medis. (paveiklo fragmentas) 2017. Aliejus. Naudojama autoriui sutikus

Lietuvos psichoanalizės draugija

Lietuvos psichoanalizės draugija, formaliai įkurta 1989 metais, yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo (asociacija), vienijantis moksline, pedagogine bei praktine veikla užsiimančius psichologus, gydytojus ir kitus specialistus, gilinančius psichoanalizės ar psichoanalitinės psichoterapijos žinias.