Psichoanalitinės psichoterapijos mokymo programa (PAPT MP)

PAPT MP organizuoja ir vykdo Lietuvos psichoanalizės draugija kartu su VU Filosofijos fakultetu. PAPT MP remiasi Europos psichoanalitinės psichoterapijos federacijos (EFPP) mokymo standartais ir yra patvirtinta VU Filosofijos fakulteto Taryboje.

Pagrindinis PAPT MP tikslas yra paruošti profesionalius bei atsakingus psichoanalitinės psichoterapijos specialistus, kurie remiantis tiek klasikine, tiek modernia psichoanalitine teorija, gebėtų atlikti psichoterapinę paciento diagnostiką, užmegzti prasmingą terapinį santykį, bei pritaikytų konkrečiam individualiam pacientui tinkamą psichoanalitinės psichoterapijos metodą.

Programos apimtis: 5420 akad. val. (217 kreditų)

Studijų trukmė: 5 metai.

Teorinės studijos vyksta rugsėjo – birželio mėnesiais teorinių blokų principu:

 • Bloką sudaro dvi dienos – paprastai blokas vyksta pirmą mėnesio penktadienį ir šeštadienį;
 • Penktadienį (14.00-19.00) dvi paskaitos ir seminaras;
 • Šeštadienį (9.00-16.30) du seminarai ir du techniniai seminarai (supervizinės grupės).

Programos mokytojai: LPaD mokytojai, supervizoriai /psichoanalitiniai psichoterapeutai ir psichoanalitikai, kurių kvalifikacija atitinka EFPP standartus.

Programos turinys:

I metai „Psichoterapijos propedeutika“: psichoterapeuto profesinės tapatybės formavimosi iššūkiai, psichoterapijos pagrindai, psichiatrijos pagrindai; psichologinių krizių teorija ir intervencija; psichoterapeuto etika; psichoterapinių intervencijų pagrindai; esminės psichoanalitinės sąvokos; psichoterapinė diagnostika. Tik prasidėjus teorijos studijoms pradedama Mokomoji (didaktinė) asmeninė psichoterapija. Minimalus asmeninės psichoterapijos valandų skaičius – ne mažiau 250 val.

II metai „Psichoanalitinė raidos samprata ir psichodiagnostika“: psichoanalitinės asmenybės raidos teorijos, psichoanalitinė psichodiagnostika, psichoanalitinės psichoterapijos proceso etapai.

III metai „Psichoanalitinė asmenybės sutrikimų samprata ir gydymas“ ir psichoanalitinės psichoterapijos technika. Psichoanalitinės teorijos ir praktikos integracija.  Skirtingos klinikinės problemos ir jų psichoanalitinės psichoterapinės pagalbos akcentai.

Trečiaisiais studijų metais programos dalyviai gali pradėti praktinį psichoanalitinės psichoterapijos darbą su pacientais. Programos dalyvis turi turėti ne mažiau 50 supervizijų su kiekvienu supervizoriumi, t. y., ne mažiau 100 supervizijų.

IV metai „Psichoanalitinė specifinių sutrikimų samprata ir gydymas“:  Skirtingos klinikinės problemos ir jų psichoanalitinės psichoterapinės pagalbos akcentai (tęsinys); psichoanalitinio psichoterapeuto profesinė tapatybė, profesinė etika;  supervizijų panaudojimo kompetencijų ugdymas.

V metai „Integraciniai metai“ skirti užbaigti supervizinį procesą, išlaikyti teorinę įskaitą, pasirengti baigiamojo darbo rašymui.

Pabaigę PAPT MP dalyviai turi išmanyti:

 1. pagrindines psichoanalitines asmenybės raidos teorijas, principus ir jų reikšmę klinikinei praktikai;
 2. suprasti psichoanalitinį asmenybės sandaros modelį (neurozinio, ribinio, psichozinio organizacijos lygmenis, gynybos mechanizmus ir objektinius ryšius) ir jį gebėti taikyti psichodiagnostikos procedūroje;
 3. bendruosius psichoterapinės etikos, psichiatrijos ir psichofarmakologijos principus;
 4. suprasti psichoanalitinį psichoterapinio poveikio/pokyčio modelį ir gebėti jį efektyviai taikyti psichoterapijos procese;
 5. kultūrinių, socialinių faktorių poveikį asmens asmenybės formavimuisi bei psichoterapijos proceso ypatumui.

Siekiama, kad pabaigę PAPT MP dalyviai gebėtų:

 1. empatiškai klausytis paciento ir suprasti jo neverbalinę komunikaciją;
 2. diagnozuoti psichikos ir elgesio sutrikimus tiek remiantis LR galiojančia ligų ir sutrikimų klasifikacija, tiek psichoanalitiniu psichikos modeliu;
 3. įvertinti paciento motyvaciją ir tinkamumą ilgalaikei ar trumpalaikei psichoanalitinei psichoterapijai;
 4. užmegzti ir palaikyti ilgalaikį terapinį ryšį, kartu su pacientu išsikelti tinkamus psichoterapinius tikslus ir sudaryti terapijos planą bei kontraktą;
 5. sukurti bei išlaikyti terapinę sąjungą, kurios pagalba siekiama suprasti bei palengvinti paciento simptomus ar problemas.
 6. parinkti efektyviausias psichoanalitinės psichoterapijos intervencijas, remiantis santykiuose pasireiškiančiais perkėlimo, kontraperkėlimo, pasipriešinimo ir intersubjektyvumo fenomenais bei jų analize;
 7. suteikti pacientui „talpinimo“ ar „palaikymo“ funkcijas jo simptomų palengvinimo ar asmenybės transformacijos procese;
 8. sklandžiai užbaigti psichoterapinį procesą bei formuluoti rekomendacijas; įvertinti vykdomos psichoanalitinės psichoterapijos veiksmingumą;
 9. nustatyti ir išlaikyti profesines ribas bei dirbti tarpdisciplininėje specialistų komandoje;
 10. suprasti profesinės pagalbos (supervizijos ir intervizijos) principus ir sugebėti produktyviai ja pasinaudoti.

Baigus programą įgyjama PSICHOANALITINIO PSICHOTERAPEUTO PROFESINĖ KVALIFIKACIJA.

Išduodami dokumentai: Profesinės kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas (VU) ir LPaD Psichoanalitinės psichoterapijos mokymo programos baigimo pažymėjimas.

Tikslinė grupė, priėmimo sąlygos ir reikalavimai:

PAPT MP skirta asmenims, turintiems universitetinį psichologijos magistro arba medicinos gydytojo diplomą ir priskiriama specialistų (psichologų ir gydytojų) profesiniam mokymui. Kandidato klinikinė patirtis psichiatrijoje arba klinikinės psichologijos srityje, pradinės žinios apie psichoanalizę, psichoanalitinę psichoterapiją, dalyvavimas šios krypties seminaruose yra privalumas. Galima pradėti PAPT studijas dar studijuojant psichologijos magistrantūros ar paskutiniuose medicinos kursuose, tačiau studijų baigimo pažymėjimas bus išduotas tik įgijus reikalavimus atitinkantį išsilavinimą. Būtinas gebėjimas skaityti ir suprasti profesinę literatūrą anglų kalba.

Priėmimo į PAPT MP tvarka:

 • Kandidatas pateikia prašymą PAPT mokymo komiteto pirmininkui;
 • Kandidatui pateikus prašymą, jam suteikiama informacija apie kitus privalomus dokumentus ir skiriami atrankiniai pokalbiai;
 • Skiriami du atrankiniai pokalbiai su skirtingais PAPT MP mokytojais;
 • Po atrankinių pokalbių, mokymo komiteto posėdyje svarstoma kandidato tinkamumo klausimas. Apie mokymo komiteto sprendimą kandidatas informuotas el. paštu.

Mokymo komiteto pirmininkė gyd. psichiatrė, psichoanalitinė psichoterapeutė, supervizorė Jolanta Bičkienė tel.nr. 861034445, el. pašto adresas: jolantaibickienei@yahoo.com

Numatoma naujo kurso pradžia 2025 m. rugsėjo mėn.

Priimti kandidatai pasirašo sutartį su VU Filosofijos fakulteto Studijų skyriumi ir gauna būtiną informaciją, susijusią su PAPT MP.

Mokslas mokamas. Preliminari teorinių mokslo metų kaina 2000 eur.

Už asmeninę psichoterapiją, supervizijas, atrankinius pokalbius, baigiamojo darbo gynimą mokama atskirai. Rekomenduojamus įkainius kiekvienam kursui prieš pasirašant sutartis su VU tvirtina MK.

Informaciją taip pat rasite: https://www.fsf.vu.lt/apie-fsf/struktura/bendruomenes-geroves-skyrius/naujienos/3926-priemimas-i-psichoanalitines-psichoterapijos-mokymo-programa