Dictionary

AnglųLietuvių
A
acting outišveika
acting-inišveika terapijos metu
active techniqueaktyvioji technika
activityaktyvumas
actual neurosisaktualioji neurozė
adhesive identificationkibusis tapatinimasis
adhesive identificationkibusis tapatinimasis, kibioji identifikacija
adhesiveness of the libidolibido kibumas
affectafektas
affection or tendernessšvelnumas
afterwardnessuždelstas veikimas
afterwardness, deffered actionuždelstas veikimas
agencyinstancija
aggressive driveagresijos vara
aggressivenessagresyvumas
aim of the drivevaros tikslas
allo-erotismaloerotizmas
alloplasticaloplastinis
alpha-functionalfa funkcija
alteration of the egoego pokytis
ambivalenceambivalencija
ambivalentambivalentiškas
anaclisis or leaning-onanaklizė, pasikliovimas kitu
anaclitic attachmentanaklitinis prisirišimas
anaclitic depressionanaklitinė depresija
anaclitic type of object-choice or leaning-on type of object-choiceanaklitinis objekto pasirinkimo būdas
anaclysis or leaning-onpasikliovimas kitu, anaklizė
anal-sadistic stage or anal-sadistic phaseanalinis sadistinis tarpsnis
anal-sadistic stage or phaseanalinis sadistinis tarpsnis
annihilationsunaikinimas
anticathexis or countercathexisantikateksis
anticathexis, countercathexisantikateksis
anxietynerimas
anxiety hysterianerimo isterija
anxiety neurosisnerimo neurozė
aphanisisafanizė
assimilationasimiliacija, supanašėjimas
assimilationsupanašėjimas, asimiliacija
associationasociacija
attention, evenly suspended or attention, evenly poisedlaisvai pasiskirstantis dėmesys
attention, evenly suspended or sttention, evenly poiseddėmesys, laisvai pasiskirstantis
autistic-contiguous positionautistinė lytėjimo pozicija
auto-erotismautoerotizmas
automatic anxietyautomatinis nerimas
autoplasticautoplastinis
B
basic assumptionspagrindinės prielaidos
beta-elementsbeta elementai
bindingsusaistymas
birth-traumagimimo trauma
bisexualitybiseksualumas
bizarre objectsnebūti daiktai
borderline caseribiškumo atvejis
borderline personality organizationribinė asmenybės sandara
bound energysusaistytoji energija
breastkrūtis
C
cannabalistickanibalinis
castration complexkastracijos kompleksas
cathartic methodkatarsio metodas
cathectic energyįkrovos energija
cathexisįkrova
censorshipcenzūra
character neurosischarakterio neurozė
child analysisvaikų analizė
choice of neurosisneurozės pasirinkimas
classical psychoanalysisklasikinė psichoanalizė
cloaca theorykloakos teorija
combined parent-figuresusijungusių tėvų figūra, sudėtinė tėvų figūra
combined parent-figure or combined parentssusijungusių tėvų figūra
complemental seriespapildomosios grandys
component instinctsdalinė vara
component or partial drivevaros dalis
compromise-formationkompromiso formavimasis
compulsionkompulsija, neįveikiamas potraukis
compulsionkompulsija, neįveikiamas potraukis
compulsion to repeat or repetition compulsionkompulsinis kartojimas, neįveikiamas pasikartojimas
compulsivekompulsinis, neįveikiamas
concernrūpestis
condensationsutirštinimas
consciousnesssąmonė
considerations of representabilityatvaizduojamumo aplinkybės
constructionkonstrukcija
containedaprėptas
containersaugykla
containingaprėpimas
contemptpanieka
control analysis or supervised analysisprižiūrimoji analizė
controversial discussionprieštaringa diskusija
conversionkonversija, sukeitimas
conversionsukeitimas, konversija
conversion hysteriakonversinė isterija
countercathexis or anticathexisantikateksis
countertransferencekontraperkėlimas
criminalitypolinkis nusikalsti
D
damming up of libidolibido santvanka
day's residuesdienos atgarsiai
daydreamdienos svajos
death instinctmirties vara
decathexis (withdrawal of cathexis)psichinės energijos atitraukimas
defencegynyba
defence hysteriagynybinė isterija
defence mechanismgynybinis mechanizmas
defusion of drivesvarų atsiskyrimas
denigrationjuodinimas
depersonalizationdepersonalizacija, nuasmeninimas
depersonalizationnuasmeninimas, depersonalizacija
depletionišsieikvojimas
depressive anxietydepresinis nerimas
depressive modedepresinis būdas
depressive positiondepresinė pozicija
derivative of the unconsciousnesąmoningosios sferos išvedinys
desiregeismas
destructive drivegriovimo vara
developmentraida
direct analysistiesioginė analizė
disavowalatmetimas
dischargeiškrova
displacementperstūmimas
distortioniškraipymas
dream screensapno ekranas
dream thoughtssapno mintys
dream-worksapno darbas
drivevara
drive componentvaros dėmuo
drive of self-preservationsavisaugos vara
drive to master or for masteryužvaldymo vara
dynamicdinaminis
E
early anxiety-situationsankstyvosios nerimo situacijos
economic modelekonominis modelis
egoego
ego-driveego vara
ego-idealego idealas
ego-interestego interesas
ego-libidoego libido
ego-psychologyego psichologija
ego-syntonicatitinkąs ego
egoismegoizmas, savanaudiškumas
egoismsavanaudiškumas, egoizmas
Electra complexElektros kompleksas
empathyatjauta
empathyatjauta, empatija
enactmentįsigyvenimas
environmentaplinka
envypavydas
epistemophiliaepistemofilija
ErosErotas
erotogenicerogeninis
erotogenic zoneerogeninė zona
erotogenicityerogeniškumas
exibitionismekshibicionizmas
expierence of satisfactionpasitenkinimo patyrimas
external objectišorinis objektas
external worldišorinis pasaulis
externalisationeksternalizacija
externalizationeksternalizacija
F
facilitationpalengvinimas
failure neurosisnesėkmės neurozė
false-selfnetikroji savastis
family neurosisšeimos neurozė
family romancešeimos romanas
fantasy or phantasyfantazija
fate neurosislemties neurozė
father complextėvo kompleksas
feeling of guiltkaltės jausmas
feeling of inferioritymenkavertiškumo jausmas
femininitymoteriškumas
femininity phasemoteriškumo fazė
fixationfiksacija, įsitvirtinimas
fixationįsitvirtinimas, fiksacija
flight into illnessbėgimas į ligą
foreclosurepašalinimas
fragmentationfragmentacija
free energylaisvoji energija
frightišgąstis
frustrationfrustracija
functional phenomenonfunkcinis fenomenas
fundamental rulepagrindinė taisyklė
fusion of drivesvarų susiliejimas
G
gain from illnessligos nauda
genetic continuitygenetinis perimamumas
genetic interpretationgenetinė interpretacija
genital lovelytinė meilė
genital organization or genital stagelytiškumo pakopa
genital phase or genital stagelytinė fazė, lytinis tarpsnis
genital primacylytiškumo pirmenybė
genital primacylytiškumo viršenybė
genital stage or genital organizationlytiškumo pakopa
genital stage or genital phaselytinis tarpsnis, lytinis tarpsnis
gratitudedėkingumas
greedgodulys
guiltkaltė
H
helplessnessbejėgiškumas
holdingišlaikymas
hospitalismhospitalizmas
hypercathexisperkrova
hypercathexisperkrova, hiperkateksis
hypnoid hysteriahipnoidinė isterija
hypnoid statehipnoidinė būsena
hysteriaisterija
hysterogenic zoneisterogeninė zona
I
idid
idea or representationvaizdinys, reprezentacija
ideal egoidealusis ego
ideal objectidealusis obektas
idealizationidealizacija
ideational representativevaizdinio atitikmuo
identificationtapatinimasis
identification with the aggressortapatinimasis su agresoriumi
imagoimago
incorporationinkorporacija
individuationindividuacija
infant observationkūdikio stebėjimas
infantile amnesiaankstyvosios vaikystės amnezija
inferiority complexmenkavertiškumo kompleksas
innate knowledgeįgymis
instinctinstinktas, omė
instinctomė, instinktas
instinctual impulseinstinktyvus impulsas
integrationintegracija
intellectualizationintelektualizacija
internal objectvidinis objektas
internal realityvidinė tikrovė
internalizationinternalizacija
interpretationinterpretacija
intersubjectivityintersubjektyvumas
interventionintervencija
introjectionintrojekcija
introspectionsavistaba
introspectionsavistaba, introspekcija
introversionintroversija
isolationizoliacija
J
jealousypavyduliavimas
judgement of condemnationpasmerkimas
L
latency periodlatentinis laikotarpis
latent contentslaptasis turinys
libidinal stage or libidinal phaselibido tarpsnis
libidinal stage or phaselibido tarpsnis
libidolibido
life drivegyvybės vara
linksąsaja
linkingsusiejimas
lossnetektis
M
manic defencemaniakinė gynyba
manic reparationmaniakinis atitaisymas
manifest contentišreikštasis turinys, regimasis turinys
masculinityvyriškumas
masochismmazochizmas
masturbation phantasiesmasturbacinės fantazijos
memory-trace or mnemic traceatminties pėdsakas
mentalizationmentalizacija
metapsychologymetapsichologija
method of free association or rule of free associationlaisvos asociacijos metodas, laisvos asociacijos taisyklė
method of free association or rule of free associationlaisvos asociacijos metodas, laisvos aociacijos taisyklė
mind-body problemproto ir kūno problema
mirror phase or mirror stageveidrodžio tarpsnis
mirror phase or stageveidrodžio tarpsnis
mixed neurosismišrioji neurozė
mnemic symbolatminties simbolis
mother-infant unitymotinos ir kūdikio vienovė
motheringmotiniška globa
mourninggedėjimas
multiple determinationdaugialypis determinizmas
N
nameless dreadbevardis siaubas
narcissismnarcisizmas, savimeilė
narcissismsavimeilė, narcisizmas
narcissistic libidonarcisistinis libido
narcissistic neurosisnarcisistinė neurozė
narcissistic object-choicenarcisistinis objekto pasirinkimas
need for punishmentbausmės poreikis
negationneigimas
negative narcissismneigiantysis narcisizmas
negative therapeutic reactionneigiama terapinė reakcija
neurasthenianeurastenija
neuropsychosis of defence or psychoneurosis of defencegynybinė psichoneurozė
neurosisneurozė
neurosis of abandonmentatstumtumo neurozė
neurotic personality organizationneurozinė asmenybės sandara
neutralityneutralumas
nirvana principlenirvanos principas
O
object-choiceobjekto pasirinkimas
object-libidosu objektu susijęs libido
object-relations schoolobjektinių santykių mokykla
object-relationshipobjektiniai santykiai
obsessional neurosisįkyrumų neurozė
Oedipus complexEdipo kompleksas
omnipotencevisagalybė, omnipotencija
oral stage or oral phaseoralinis tarpsnis
oral stage or phaseoralinis tarpsnis
oral-sadistic stage or oral-sadistic phaseoralinis sadistinis tarpsnis
oral-sadistic stage or phaseoralinis sadistinis tarpsnis
organ-pleasureorganinis malonumas
organisation of the libidolibido sandara
organisation of the libidolibido sandara, libido organizacija
over-interpretationsuperinterpretacija
P
pair of oppositespriešybių pora
paranoidparanoidinis
paranoid defence against depressive anxietyparanoidinė gynyba nuo depresinio nerimo
paranoid defence against depressive anxietyparanoidinė gynyba nuo depresinio nerimo
paranoid-schizoid positionparanoidinė šizoidinė pozicija
paraphreniaparafrenija
parapraxisriktas
part-objectdalinis objektas
passivitypasyvumas
pathological organizationpatologinė sandara
penisvarpa
perception-consciousness systemjuslinio suvokimo–sąmonės sistema
perceptual identitysuvokimo tapatumas
persecutionpersekiojimas
personificationįasmeninimas
perversionperversija
phallic motherfalinė motina
phallic stage or phallic phasefalinis tarpsnis
phallic stage or phasefalinis tarpsnis
phallic womanfalinė moteris
phallusfalas
phobic neurosisbaimės neurozė
plasticity of the libidolibido plastiškumas
play techniquežaidimo technika
pleasure principlemalonumo principas
pleasure-egomalonumo ego
post-ambivalentpoambivalentinis
potential spacegalimybių erdvė
pre-ambivalentikiambivalentinis
pre-conceptionsampratos pradmuo, koncepcijos pradmuo
preconsciousikisąmoninė sfera
preconsciousikisąmoninis
pregenitalikilytinis
preoedipalikiedipinis
pressure of the drivevaros įtampa
pressure of the instinctinstinkto įtampa
primal phantasiespirminės fantazijos
primal repressionpirminis išstūmimas
primal scenepirminė scena
primary identificationpirminis tapatinimasis
primary narcissismpirminis narcisizmas
primary processpirminis procesas
principle of constancypastovumo principas
principle of inertiainercijos principas
projectionprojekcija
projective identificationprojekcinis tapatinimasis
protective shield (against stimuli)apsauginė užtvara
psychepsichika
psychic apparatuspsichikos aparatas
psychic changepsichinis pokytis
psychic conflictpsichikos konfliktas
psychic equilibriumpsichinė pusiausvyra
psychic painpsichinis skausmas
psychic realitypsichinė tikrovė
psychic representativepsichinis atitikmuo
psychic working out or overpsichinis išplėtojimas
psychic working out or psychic working overpsichinis išplėtojimas
psychological defencepsichologinė gynyba
psychoneurosispsichoneurozė
psychoneurosis of defence or neuropsychosis of defencegynybinė psichoneurozė
psychosispsichozė
psychotherapypsichoterapija
psychotic personality organizationpsichozinė asmenybės sandara
purposive ideatikslo vaizdinys
R
rationalisationracionalizacija
reaction-formationatoveikio darinys
realistic anxietytikroviškas nerimas
reality egotikrovės ego
reality principletikrovės principas
reality-testingtikrovės vertinimas
realizationįgyvendinimas
realizationįgyvendinimas, realizavimas
regressionregresija
reparationatitaisymas
repetition compulsion or compulsion to repeatkompulsinis kartojimas, neįveikiamas pasikartojimas
repetition compulsion or compulsion to repeatneįveikiamas pasikartojimas, kompulsinis kartojimas
representationreprezentacija, vaizdinys
representation or ideareprezentacija, vaizdinys
representation or ideavaizdinys
representative of the drivevaros atitikmuo
repressionišstūmimas
repudiationišsižadėjimas
resistancepriešinimasis
restitution or restorationatkūrimas, restitucija
restitution or restorationrestitucija, atkūrimas
retention hysteriaprisikaupimo isterija
return of the repressedišstumtojo turinio grįžimas
reveriesvaja
reversal into the oppositevirsmas priešingybe
rule of abstinencesusilaikymo taisyklė
S
sadismsadizmas
sado-masochismsadomazochizmas
scene of seductiongundymo scena
screen memorydengiantysis prisiminimas
secondary elaboration or secondary revisionantrinis išplėtojimas
secondary narcissismantrinis narcisizmas
secondary processantrinis procesas
secondary revision or secondary elaborationantrinis išplėtojimas
seductiongundymas
selfpats
self-analysissavianalizė
self-assurancesavikliova
self-awarenesssavivoka
self-conceptsavivaizdis
self-confidencepasitikėjimas savimi
self-consciousnesssavimonė
self-controlsavitvarda
self-knowledgesavižina
self-pitysavigaila
self-preservationsavisauga
selfobjectsavasties objektas
sense of guiltkaltės pojūtis
sense of unconscious guiltnesąmoningos kaltės pojūtis
separationatsiskyrimas
separationatsiskyrimas, separacija
sexual driveseksualinė vara
sexualityseksualumas
signal anxietysignalinis nerimas
somatic compliancesomatinis prisiderinimas
source of the drivevaros šaltinis
specific actionbūdingas veiksmas
splitting of the egoego skilimas
splitting of the objectobjekto skilimas
stage or phasetarpsnis, fazė
structuresandara, struktūra
structurestruktūra, sandara
subconscious, subconsciousness psnpasąmonė psn
subjectivitysubjektyvumas
sublimationsublimacija
substitute or substitutive formationpakaitalas, pakaitinis darinys
substitutive formation or substitutepakaitinis darinys, pakaitalas
sum of excitationsudirginimo visuma
superegosuperego
suppressionslopinimas
symbol-formationsimbolių susidarymas
symbolic equationsimbolinis sulyginimas
symbolic realizationsimbolinis įgyvendinimas
symbolismsimboliškumas
symptom-formationsimptomo susidarymas
T
tenderness or affectionšvelnumas
termination phaseužbaigimo fazė
ThanatosTanatas
the Grid (W.Bion)tinklelis
the Imaginary (J.Lacan)vaizduotės registras
the Real (J.Lacan)realybės registras
the Self (H.Kohut)savastis
the Symbolic (J.Lacan)simbolikos registras
theory of seductiongundymo teorija
thing-presentationdaikto vaizdinys
thinkingmąstymas
thought identityminties tapatumas
topographytopografija
training analysismokomoji analizė
transferenceperkėlimas
transference neurosisperkėlimo neurozė
transitional objecttarpinis objektas
transitional spacetarpinė erdvė
traumatrauma
traumatic hysteriatrauminė isterija
traumatic neurosistrauminė neurozė
true-selftikroji savastis
turning against the selfnukreipimas prieš save
U
unconsciousnesąmoningumo sfera
unconscious phantasynesąmoninga fantazija
undoing (what has been done)panaikinimas (to kas padaryta)
unpleasurenegerumas
urethral erotismuretrinis erotizmas
W
whole objectvisuminis objektas
wild psychoanalysislaukinė psichoanalizė
wishtroškimas
wish-fulfilmenttroškimo išsipildymas
word presentationžodžio vaizdinys
work of mourninggedėjimo darbas
working-off mechanismįveikimo mechanizmas
working-throughperdirbimas