Pranešimas LPTD dešimtmečio proga

Vilma Kuzmienė

DEŠIMTIES METŲ JUBILIEJAUS MINĖJIMAS

1999 11 12 VILNIUS

Kartą tarptautinėje EPF konferencijoje skambėjo tokie pirmojo LPTD prezidento Virginijaus Pociaus žodžiai:

“Smalsumas, noras žinoti ir suprasti yra viena iš priežasčių, dėl kurių aš, kaip ir daugelis jūsų, pasirinkau sunkų psichoanalizės kelią. Vis sunkiau ir sunkiau atsakyti į klausimą “kas yra psichoanalizė?”, palyginus su tuo, kaip tai buvo lengva pradžioje“. Kokia gi buvo pradžia Lietuvoje?

Savo trumpoje autobiografijoje 1925 m. S.Freudas rašė, kad jo tėvo šeima po ilgų persekiojimo metų migravo iš Lietuvos per Galiciją į Vokiškąją Austriją( S.E.20,7-8pp)

Dar vienas saitas, tiesiogiai rišantis Z.Freudą su Lietuva, buvo jo dalyvavimas įkuriant, o vėliau ir remiant Pasaulio Žydų mokslo institutą Vilniuje (atidarytą 1925 m.- uždarytą 1940 m.).

Prieškarinėje Lietuvoje psichoanalizė buvo jau beįsitvirtinanti. Vienas pirmųjų čia buvo L.Blažio, vadinamo LT psichiatrijos tėvu, straipsnis „Psichoanalizė ir Psichoterapija“. Jis supažindino su Freudo teorijos pagrindais, esminėmis kategorijomis ir metodais (Medicina,1921, Nr.2). Iš visko sprendžiant, tai dar buvo naujiena, kuria labiausiai domėjosi medikai. Greitai pasirodė ir daugiau publikacijų – L.Gutmano “Organinė neurozė”, O.Pūdymaičio “Psichoterapeutų mokymas”, ir kt. Apie Freudo darbus rašė ir šviesios atminties prof. Alfonsas Gučas, tuomet turėjęs K.Rembaus slapyvardį.

Apie psichoanalizę buvo ne tik rašoma. Psichiatras ir psichologas V.Lazersonas, privačios psichiatrijos klinikos vadovas, domėjosi psichoanalize ir naudojo šį metodą savo praktikoje (kaip ir jo kolega Napoleonas Indrašius). Be to, 1933m. Kauno Vytauto Didžiojo universitete Lazersonas skaitė paskaitas mokytojams bei tėvams “Seksualinė pedagogika”.

Bažnyčia Lietuvoje kaip ir kitur vaidino nemažą vaidmenį kultūros raidoje. Tuometinėje Lietuvoje buvo kunigų, kurie analizavo psichoanalizės ir religijos ryšį. Tėvas Gudas lygino kunigo ir analitiko – kaip profesionalų – darbą, Freudo metapsichologiją ir krikščionybės filosofiją (1940 m.).

Po karo psichoanalizei nebuvo vietos tarybinėje psichiatrijoje.

“Buržuazinis pseudomokslas” vis tik turėjo šansą – jis gyvavo keleto psichoterapeutų kabinetų privatume… Daktaras Alekseičikas maždaug 70-tųjų viduryje pradėjo naudoti “laisvas asociacijas” ir sapnų analizę, vėliau kai kuriuos psichoanalitinės technikos elementus taikė grupinėje psichoterapijoje.

Vilniaus Universitete psichoanalizė taip pat nebuvo pamiršta. Prof. A.Gučas, studijavęs Vienoje ir Jenoje 1940-aisiais, sovietmečiu rėmė psichoanalizę: jo vadovaujami studentai – psichologai ruošė savo kursinius bei diplominius darbus remdamiesi psichoanalizės teorija.

Aš pati buvau viena iš profesoriaus mokinių, ir būtent dėl to susipažinau su grupele vyresnių kolegų, kurie domėjosi psichoanalize ir buvo įkūrę Dinaminės psichologijos grupę – tai V.Pocius, L.Kovarskis, R.Augis, S.Meškauskienė, J.Ulevičienė ir V.Mickutė. Greitai atsirado daugiau žmonių, besidominčių šia kryptimi, ir 1989m buvo įkurta LPTD.

Pirmieji kontaktai su profesionaliais analitikais prasidėjo nuo EPF. Tuometinės EPF prezidentės Han Groen Prakken įspūdžiai labai vaizdžiai atspindi – kaip mums visiems tai buvo: „7 spalio 1988-ais Eero Rechardt, jo žmona ir aš vykome į Vilnių. Tada tai buvo kelionė į Nežinomybę. Buvome gavę gražius laiškus, kad čia yra keletas žmonių, besidominčių psichoanalize. Mūsų vienintelis informacijos šaltinis buvo Encyclopaedia Britannica, bei mokykloje gautos žinios kad kadaise nepriklausomos Baltijos šalys po karo buvo okupuotos. Bet viskas pasikeitė jau mūsų atvykimo dieną -1988 m. spalio 7 d., anksti ryte, LT žmonės iškėlė tautinę vėliavą po 50 draudimo metų. Atvykome vėlai vakare, susijaudinę ir po sunkios kelionės. Tų dienų nuotaiką geriausiai įvardintų pasakymas – „fearing to hope“ – bijant tikėtis.”

Taigi, EPF padedami, 1990m. 5 žmonės išvyko studijuoti psichoanalizės į Helsinkį- Virgis Pocius, Levas Kovarskis, Rimas Augis, Stasė Meškauskienė ir Aušra Vičinaitė ( 3 psichologai ir 2 gydytojai). Jų studijos vyko suomių kalba pagal IPA standartus, be jokių išimčių. Jie tapo psichoanalitikais po 6-7 nelengvų metų mokslo ir darbo Suomijoje. Kai jų studijos jau buvo įpusėję, gavau iš Virgio atviruką – tai buvo nuotrauka iš Freudo muziejaus Londone: “Svarbu ne paminklai ir tikėjimas, o perspektyvos, kurios atsiveria su psichoanalize žmogaus sielos pažinime. Per supratimą (pažinimą) į laisvę, bet ne į stabų garbinimą. Su nuoširdžiausiais linkėjimais – Virgis”. Psichoanalizės pradininkas Lietuvoje, pirmasis LPTD prezidentas, daug prisidėjęs įkuriant Vilniaus klinikinį psichoterapijos centrą 1990 m., pirmasis gavęs psichoanalitiko diplomą, mokytojas daugeliui mūsų – tai vis Virgis. Deja… Taip atsitiko, kad prieš du metus įvyko skaudi nelaimė, Virgio nebėra. Ir aš prašau visus tylos minute pagerbti jo atminimą. Ačiū.

Visi pirmieji LT psichoanalitikai, išskyrus R.Augį, kuris tęsia mokslus JAV ir studijuoja vaikų psichoanalizę, jau keturis metus yra mūsų mokytojai Lietuvos psichoanalitinės psichoterapijos mokymo programoje.

Be jų, Liudvika Tamulionytė mokosi ir dirba Ulme, Vokietijoje. Psichiatrė Jūratė Žiukienė studijuoja psichoanalizę JAV. Dar pora žmonių – gydytojai Raimundas Milašiūnas ir Nomeda Barštienė – psichoanalizę studijuoja Olandijoje.

Dabartiniu metu LPTD iš viso yra 34 nariai, 8 jų yra ir vaikų bei paauglių sekcijos nariais.. Atrodytų – nedaug. Tačiau dauguma narių yra aktyvūs ir rimtai besidomintys psichoanalize, todėl draugijos veikla visada buvo pakilime.

Draugija visą laiką palaikė ryšius su EPF: su pakartotiniais seminarais pas mus atvykdavo Michael Gribinski (Pranc.), Michael Rotuman (Vok.), vaikų analitikės Karmen Wenk-Reich ir Barbara Vogt (Vok.). Rimo Augio dėka buvo beužsimezgąs dar vienas ryšys- su Melany Klein bendradarbe Judith Fay, bet, deja, Judith jau nespėjo atvykti į Vilnių…

Nuolat buvome ir esame kviečiami į EPF rengiamus seminarus Rytų Europos šalims, taip pat- ir į vasaros mokyklas, kuriose LT turi savo pastovią vietą.

Beje, dirbome ir patys, be mokytojų iš užsienio pagalbos – turėjome kelias kontraperkėlimo analizės grupes, suaugusių ir vaikų atvejų supervizijos grupes. Patys studijavome teoriją seminaruose.

1995m susipažinome su Olandų psichoanalitikais Jaap Tyjsma ir Arie Gravestain. Padedant Han Groen Prakken bei Olandų PSA draugijai (Jūratė Ulevičienė vyko tada į Amsterdamą su pranešimu apie LPTD veiklą), buvo pradėta Lietuvos psichoanalitinės psichoterapijos mokymo programa. Studijų grupėje yra 18 studentų- psichologų ir gydytojų iš Lietuvos. Programą finansuoja Olandijos vyriausybė, o mokytojais joje dirba analitikai iš Olandijos, Suomijos, Lietuvos ir Čekijos. Programa baigsis 2000 birželį ir ‘studentai’ gaus psichoanalitinio psichoterapeuto sertifikatus bei teisę mokyti kitus. Su Olandų psichoanalitikais mūsų ryšys tikrai jau tapo nepamirštamu – visa grupė jų kvietimu nesenai viešėjo Olandijoje.

Minėtoji programa skirta suaugusiųjų psichoterapijai, o LPTD yra 8 žmonės, dirbantys su vaikais ir paaugliais. 1993 m buvo įkurta vaikų ir paauglių sekcija.

1995 m vaikų sekcija užmezgė ryšius su EFPP (Europos psichoanalitinės psichoterapijos federacija) ir pradėjo dalyvauti jų rengiamose konferencijose. 1997 m. EFPP suteikė mūsų draugijai svečio statusą. Ryšys su šia organizacija vystosi toliau- dabar yra rengiamas Europos psichoanalitinio psichoterapeuto serfitikatas. Nesenai EFPP konferencijos Romoje metu perdaviau Komitetui mūsų mokymosi programą – ir ji tuoj pat sulaukė susidomėjimo (programos kopijos buvo išdalintos visiems konferencijos dalyviams). EFPP Romos konferencijoje pirmą kartą atstovavau Lietuvą su pranešimu, ir gavau įvertinimą, atveriantį mums naujas galimybes ir kuriuo noriu pasidalinti su jumis: EFPP atstovė Giuliana de Astis pasakė “mes diskutuodavome, kiek žmonės iš Rytų, iš LT, gali dalyvauti mūsų veikloje, ir dabar yra aišku, kad jūs galite skaityti pranešimus, vesti seminarus kaip visi EFPP nariai.”

Akivaizdu, kad Lietuvoje yra nemažas susidomėjimas psichoanalize. Vilniuje veikia ir daugiau mokymo programų – tai psichoanalitikės S.Meškauskienės atidaryta psichoanalitinės psichoterapijos programa gydytojams, grupinės analizės programa su Norvegų mokytojais, kitos dinamiškai orientuotos mokymo programos. Be to, draugijos nariai dirba mokytojais latvių psichoterapijos mokymo programoje.

VU studentai psichologai studijuoja “Įvadą į psichoanalizę”, medicinos fakulteto studentai turi dinamiškai orientuotos psichoterapijos pagrindų kursą .

Manau, kad Lietuvoje turime tikrai gerų mokymosi galimybių dirbantiems su suaugusiais pacientais, ir tikiuosi, kad neužilgo pasiseks labiau struktūruoti vaikų ir paauglių psichoanalitinės psichoterapijos mokymąsi.

Psichoanalizė Lietuvoje – tai ir mokymasis, profesinis tobulėjimas, ir specialistų darbas savo kabinetuose bei dalyvavimas tarptautinėse konferencijose. Tačiau tai ne viskas:

1992 m. LPTD narė filosofė L.Jekentaitė parašė knygą “Froidizmas ir humanistinė psichoanalizė”

1995 m. išleista Horst Kachele knyga “Psichoanalitinė terapija – Pagrindai”, kuri ypatinga tuo, kad iš vokiečių bei anglų kalbos vertė 5 mūsų draugijos nariai.

1997 m. lietuviškai buvo išleista Patrick Casement knyga “Mokausi iš paciento”, kurią išvertė LPTD narė Birutė Didžiokaitė.

1998 m išėjo pirmasis Lietuvos Psichoterapijos žurnalas, kuriame publikuoti ir mūsų draugijos narių straipsniai.

Beje, LPTD narių publikacijos yra dažnos įvairiuose Lietuvos periodiniuose leidiniuose, savaitraščiuose, ir todėl yra prieinamos plačiajai visuomenei.

Labai trumpai čia jums papasakojau apie psichoanalizę Lietuvoje, ir pagalvojau, kad didžioji dalis šios istorijos – tai gi mūsų, čia dabar dalyvaujančių, prisiminimai apie jau nuveiktus darbus, bei ateities planai. Todėl noriu visus pasveikinti su šiuo etapu – 10 metų sukaktimi – ir pasidžiaugti tuo, kad kai esame kartu – galime labai daug ką nuveikti.

Ačiū už dėmesį.

P.S.2000. 11.13.

2000.06.04.- baigta olandų psichoanalitinės psichoterapijos mokymo programa. Visiems 18 grupės studentų įteikti VU medicinos fakulteto sertifikatai, suteikiantys šiems specialistams psichoanalitinio psichoterapeuto kvalifikaciją. Šiuos sertifikatus pripažįsta Olandijos psichoanalizės draugija, Olandijos psichoanalitinės psichoterapijos draugija ir Europos Psichoanalitinės Psichoterapijos federacija.

2000.02…- EFPP pripažino LPTD asocijuota federacijos nare(iki tol LPTD turėjo “svečio” statusą)..

2000.10….- LPTD vaikų ir paauglių sekcijai suteiktas acocijuoto EFPP nario statusas.